GSCG / Statut 2019

шаблоны Shape5
шаблоны онлайн магазинов joomla

Na osnovu člana 59 Zakona o sportu („Sl.list CG”, br. 44/18), Skupština Gimnastičkog Saveza Crne Gore je na sjednice održane dana 23.01.2019 godine donijela :

 

STATUT

 

 

Opšte odredbe

Član 1.

 

Ovim statutom uređuju se naziv, sjedište, odnosno adresa sportske organizacije i vrsta sportske organizacije; oznake sportske organizacije (oblik i sadržaj pečata, štambilja, zastave i grba) i način njihove upotrebe; ciljevi, zadaci i aktivnosti sportske organizacije; prava i obaveze osnivača odnosno vlasnika sportske organizacije; prava i obaveze članova sportske organizacije, posebno maloljetnih lica; uslovi i način učlanjivanja i prestanak članstva; način utvrđivanja visine članarine; način i postupak izbora i razrješenja organa sportske organizacije, trajanje mandata i nadležnosti organa sportske organizacije, uslovi za druge organe sportske organizacije; sastav organa sportske organizacije (ime, prezime, prebivalište, odnosno boravište članova); način raspolaganja imovinom sportske organizacije; način rješavanja sporova u vezi sa sportom (arbitraža); ostvarivanje javnosti rada; postupak izrade i usvajanja finansijskih izvještaja; postupak usvajanja statuta, odnosno izmjena i dopuna statuta i drugih opštih akata; druga pitanja od značaja za rad sportske organizacije.

 

Član 2.

 

Gimnastički Savez Crne Gore  ( GSCG ) je Nacionalni  sportski  savez i ima svojstvo pravnog lica.

                                                              

 

 

Naziv, sjedište i adresa sportske organizacije

 

Član 3.

 

Naziv : Gimnastički  savez  Crne  Gore

Skraćeni  naziv  :  GSCG

Sjedište :Budva

Adresa:  Rozino   br  14.

 

Oznake sportske organizacije i način njihove upotrebe

 

Član 4

 

Gimnastički Savez  Crne  Gore   ima pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika prečnika 40mm po čijem obodu je ispisan tekst  GIMNASTIČKI  SAVEZ CRNE  GORE  ,na  maternjem  jeziku. U sredini  pečata nalazi  se  amblem  GSCG.

 

GSCG  ima  amblem koji  se  sastoji   od  stilizovanog  lika gimnastičara  u  položaju  “Ravnoteže  sa  nogom  u prednoženju “.

Štambilj je pravougaonog oblika a pored naziva Gimnastički Savez Crne  Gore  sadrži i prostor za ispisivanje broja akta i datuma.

 

Član 5

 

Sportski  gimnastički  klub  koji  je  član  Gimnastičkog  Saveza  Crne  Gore  ima  najmanje  jednog delegate  sa  pravom  glasa  u  skupštini  Gimnastičkog  Saveza  Crne  Gore ,a  u  zavisnosti  od  veličine  ,tradicije i  rezultata  sportskog  kluba  može  imati  i  više  delegate  ,a  najviše tri  sa  pravom  glasa  u  skladu  sa  Statutom  Gimnastičkog  Saveza  Crne  Gore.

 

Kriterijumi po  kojim  član  saveza  može  imati  tri  delegata,  su :

- ako  sportski  klub  ima  dugogodišnju  tradiciju  postojanja  min  20 godina

- ako  sportski  klub  ima  minimum  100 aktivnio  registrovanih  članova

- ako sportski  klub  ima minimum 5 članova sa FIG licencom ( vježbači, treneri, sudije )

 

Član  6.

 

GSCG se  udružuje  sa  drugim  sportskim  savezima osnovanim  na  teritoriji  Crne  Gore ,radi  povezivanja  i  usklađivanja  programskih  aktivnosti  ,te  obavljanja  drugih  zadataka  i poslova  utvrđenih  zakonom, sporazumom  i  Statutom

GSCG je  član Crnogorskog olimpijskog komiteta. GSCG se  može  učlaniti  i u  druge  medjunarodne  organizacije  čiji  je  cilj  razvoj i  unapređenje  gimnastičarskog  sporta. 

GSCG  je  član FIG-a  i  UEG-a .

 

Član 7.

 

U GSCG nije dozvoljena rasna, nacionalna, vjerska, politička diskriminacija, te kršenje sloboda    prava  čovjeka  i  građanina.

 

Član 8.

 

GSCG  može  ustanoviti  društvena  priznanja   pojedincima ,organima , organizacijama  i zajednicama  zaslužnim  za  razvoj  gimnastičkog  sporta

 

 

 

 

 

Ciljevi, zadaci i aktivnosti

 

Član 9.

 

Osnovni ciljevi ii zadaci GSCG su:

- Razvoj i  unapređenje gimnastičkog  sporta

- Podsticanje  vrhunskog  sportskog  stvaralaštva i stvaranje  uslova  za  postizanje vrhunskih     

  dostignuća  u  gimnastičkom  sportu

- Razvijanje i  unapređenje  međusobne  saradnje  udruženih sportskih  klubova  i  njihovih  članova 

- Ostvarivanje  međunarodnih  veza  i   saradnje .

- Utvrđivanje  zajedničke  politike razvoja  gimnastičkog  sporta na  nivou  Crne  Gore.

- Predstavljanje  i  zastupanje  gimnastičkog  sporta u  odgovarajućim  međunarodnom  sportskom   

  udruženju 

- Utvrđuje  i sprovodi  sistem  gimnastičkog takmičenja  na  nivou  Crne  Gore.

- Djelovanje  za  stvaranje  finansijskih ,kadrovskih  i  drugih  predpostavki za  postizanje vrhunskih    

  sportskih  rezultata  u  gimnastičkom  sportu.

- Brigu o osiguranju uslova za optimalne  pripreme  i  nastupe  reprezentativaca i  reprezentacije CG.

- Podsticanje  unapređivanja  stručnog  rada  u  gimnastičkom  sportu

- Organizuje  edukaciju  i obuke  za  lica  koja  obavljaju  stručne  poslove  u  gimnastičkom  sportu.

- Pripremanje  savjetovanja  ,seminara  i  drugih  stručnih  skupova .

- Briga  o  propagandnoj  i  informativnoj  djelatnosti,izdanja  stručnih  publikacija  i  drugih

  sredstava  javnog  informisanja u  području  gimnastičkog  sporta

- Prikupljanje  dokumentacije  i  istorijske  građe  gimnastičkog  sporta

- Vodenje  evidencije  isvojih  članova ( sportskih  klubova  ,sportista i  lica  koja  obavljaju  stručne 

  poslove) u gimnastičkom sportu.

- Donošenje propisa koji se odnose na gimnastički sport na nivou Crne Gore.

- Obavljanje i drugih poslova određenih ovim Statutom i Zakonom  o  sportu.

 

 

Član 10.

 

                                      Sportska   organizacija može imati imovinu

 

 

Prava i obaveze članova sportske organizacije

 

Član 11.

 

Sportski klubovi   imaju pravo da se učlane u nacionalni sportski savez.

Sportski klubovi učlanjuju se u nacionalni sportski savez podnošenjem zahtjeva za učlanjenje i potvrde iz Registra sportskih organizacija koji vodi Ministarstvo sporta (u daljem tekstu: Registar).

Nacionalni sportski savez dužan je da u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva i potvrde iz stava 2 ovog člana učlani sportski klub u nacionalni sportski savez.

Sportski klub, koji se naknadno učlani u nacionalni sportski savez ima ista prava i obaveze kao i osnivači nacionalnog sportskog saveza, osim prava glasa u skupštini, koje stiče nakon proteka šest mjeseci od dana učlanjenja.

             Nacionalni sportski savez dužan je da u roku od osam dana od dana učlanjenja sportskog kluba u nacionalni sportski savez obavijesti o tome Ministarstvo.

Članovi nacionalnih sportskih saveza mogu biti i udruženja lica koja obavljaju stručne poslove u istoj vrsti sporta, u skladu sa statutom nacionalnog sportskog saveza.

Gimnastički Savez Crne Gore je dužan da vodi evidenciju svojih članova.

 

Članovi imaju sljedeća prava i obaveze:

 

-        da aktivno učestvuju u radu GSCG.

-        da poštuju statut i odluke organa upravljanja,

-        da štite interese GSCG.

-        da biraju i budu birani u organe GSCG.

-        da budu informisani o radu GSCG i njenih organa.

 

Član GSCG obavezan je da:

 

-        djeluje na ostvarenju ciljeva, zadataka i programa GSCG i izvršava preuzete obaveze

-        Organizovano  djeluje  na  razvoj gimnastičkog  sporta

-        Podstiče  postizanje vrhunskih  sportskih  dostignuća

-        Izvršava  akte  organa  GSCG

 

 Svojstvo   člana   GSCG nastaje i prestaje:

 

- odluku  o  učlanjenju  i  isčlanjenju  donosi  Skupština GSCG.

- ako nanese štetu GSCG

- ako djeluje suprotno odluci organa GSCG

- prestankom rada sportskog kluba

- samoinicijativno tj.pismenim zahtjevom sportskog kluba

 

Predstavnici udruženih sportskih   organizacija  dužni  svojim  radom  u  Skupštini  GSCG izražavati i zastupati  stavove  i interese  udružene  sportske  organizacije koje  predstavljaju  kao i  ciljeve  GSCG utvrđene  ovim   Statutom. Predstavnici izabrani  u  organe  GSCG  dužni  su  kao  članovi tog  organa  izvršavati   i  zastupati  utvrđenu  politiku  GSCG.

 

Svaka udružena   sportska organizacija samostalno donosi Statut i  druge  akte  kojim  utvrdjje  svoju  organizaciju  i  način  djelovanja  i  oni  moraju  biti  u  skladu  sa  ovim  Statutom  i Zakonom  o  sportu.

 

Član 12.

 

Ukoliko GSCG ne bude  poštovao  sva  pravila  FIG-e I UEG-a  usaglašavanje   Statuta  i  svih  normativnih  akata  kao  i  pravila  biće  isključen  iz  FIG –e i UEG -a

Članovima sportske organizacije zabranjena je upotreba nedozvoljenih stimulativnih (doping sredstva) prema pravilima Svetske antidoping agencije.

 

 

 

Unutrašnja organizacija

 

Član 13.

 

 

Organi Gimnastičkog Saveza Crne  Gore   su:  

·       Predsjednik  GSCG

·       Skupština  GSCG

·       Upravni  odbor  GSCG

 

 

Član 14.

 

Sastav organa

 

 

Predsjednik sportske organizacije

 

 

Član 15.

 

 

Predsjednik sportske organizacije je lice koje zastupa sportsku organizaciju.

Predsjednik sportske organizacije može pojedina ovlašćenja za zastupanje sportske organizacije dati potpredsjedniku, sekretaru ili direktoru (ukoliko ga sportska organizacija ima).

Predsjednik sportske organizacije može biti lice koje ima poslovnu sposobnost i ima prebivalište, odnosno boravište u Crnoj Gori.

Mandat predsjednika sportske organizacije traje četiri godine.

Predsjednik sportske organizacije:

   1) predstavlja i zastupa sportsku organizaciju i odgovara za zakonitost rada sportske organizacije;

   2) saziva i predsjedava sjednicama upravnog odbora;

   3) predlaže upravnom odboru sekretara i direktora sportske organizacije;

   4) potpisuje ugovore sa sportistima, i licima koja obavljaju stručne poslove u sportu i druge akte;

   5) dostavlja podatke o sportistima radi upisa u registar sportista koji vodi nadležni nacionalni sportski savez;

   6) izvršava odluke skupštine i upravnog odbora;

   7) potpisuje godišnji finansijski izvještaj;

   8) potpisuje Izvještaj o poslovanju;

   9) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima sportske organizacije.

Predsjednik sportske organizacije za svoj rad odgovara skupštini sportske organizacije.

 

 

 

 

 

 

 

Skupština

 

Član 16.

 

Skupština sportske organizacije ima najmanje pet članova.

Mandat skupštine sportske organizacije traje pet godina.

Sportski klub koji je član nacionalnog sportskog saveza ima najmanje jednog delegata sa pravom glasa u skupštini GSCG.

U zavisnosti od veličine, tradicije i rezultata sportskog kluba, sportski klub može imati  tri sa pravom glasa

I to posebno ako:

            - ako sportski klub  ima  dugogodišnju  tradiciju  postojanja  min  20 godina

            - ako sportski klub  ima  minimum  100 aktivnio  registrovanih  članova

            - ako sportski klub  ima minimum 5 članova sa FIG licencom ( vježbači, treneri, sudije )

Skupština sportske organizacije:

   1) donosi statut sportske organizacije, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva;

   2) donosi godišnji plan rada sportske organizacije;

   3) usvaja izvještaj o poslovanju sportske organizacije za prethodnu kalendarsku godinu;

   4) donosi godišnje finansijske izvještaje sportske organizacije;

   5) donosi sportska pravila;

   6) bira i razrješava predsjednika sportske organizacije, predsjednika skupštine i članove upravnog odbora;

   7) donosi odluke o visini naknada predsjednika i članova organa sportske organizacije;

   8) donosi odluke o prestanku sportske organizacijei raspodjeli preostale imovine;

   9) donosi odluke i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa sportske organizacije.

Skupština zasijeda redovno jedanput godišnje.

Skupština zasijeda vanredno na zahtjev predsjednika skupštine, predsjednika sportske organizacije, odnosno upravnog odbora ili jedne trećine članova skupštine.

Skupština donosi odluke ako je prisutno više od polovine članova skupštine sportske organizacije, većinom glasova prisutnih članova.

Postupak usvajanja, odnosno izmjena i dopuna statuta pokreće se podnošenjem Nacrta Odluke o usvajanju statuta, odnosno izmjeni i dopuni statuta (u daljem tekstu: Nacrt Odluke) koji se podnosi predsjedniku skupštine.

Nacrt Odluke može podnijeti predsjednik kluba, upravni odbor i najmanje 1/3 delegata skupštine saveza.

Nacrt Odluke, u zavisnosti od toga ko je predlagač, predsjednik skupštine upućuje članovima skupštine, predsjedniku saveza i upravnom odboru.

O Nacrtu Odluke vodi se rasprava na sjednici skupštine na kojoj se daju predlozi, primjedbe i sugestije.

Po završenoj raspravi i usvojenim predlozima, primjedbama i sugestijama, utvrđuje se Predlog Odluke koji se podnosi Ministarstvu sporta na saglasnost.

Nakon davanja saglasnosti na statut, skupština donosi Odluku o izmjeni i dopuni statuta većinom glasova ukupnog broja članova.

Postupak za donošenje Odluke o izmjenam i dopunama Statuta je istovjetan kao i za donošenje Statuta.

O donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta, Skupština odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

            Postupak usvajanja opštih akata vrši se na isti način kao i postupak usvajanja statuta, odnosno izmjena i dopuna statuta.

 

 

Predsjednik skupštine

 

Član 17.

 

Predsjednik skupštine sportske organizacije može biti lice koje ima prebivalište, odnosno boravište u Crnoj Gori.

Mandat predsjednika skupštine sportske organizacije traje pet godina.

Predsjednik saziva i predsjedava sjednicama skupštine sportske organizacije.

Predsjednik skupštine sportske organizacije dužan je da obavještenje o vremenu i mjestu održavanja sjednice skupštine dostavi svim članovima skupštine najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice skupštine.

 

Upravni odbor

 

Član 18.

 

Upravni odbor sportske organizacije ima najmanje tri člana.

Najmanje jedan član upravnog odbora mora biti sportista koji obavlja sportsku aktivnost u vrsti sporta u kojoj sportska organizacija obavlja djelatnost.

Predsjednik sportske organizacije je predsjednik upravnog odbora.

Mandat upravnog odbora sportske organizacije traje četiri godine.

Upravni odbor sportske organizacije:

   1) sprovodi odluke skupštine sportske organizacije;

   2) sačinjava godišnji izvještaj o poslovanju;

   3) sačinjava godišnji finansijski izvještaj;

   4) predlaže skupštini plan rada;

   5) sačinjava izvještaj o poslovanju za prethodnu godinu;

   6) predlaže skupštini finansijski plan;

   7) predlaže skupštini visinu naknada predsjedniku i članu organa sportske organizacije;

   8) donosi odluke o učlanjivanju sportske organizacije u saveze i međunarodne sportske organizcije;

   9) bira i razrješava sekretara i direktora sportske organizacije;

   10) donosi Poslovnik o svom radu;

   11) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom sportske organizacije.

Upravni odbor za svoj rad odgovara skupštini sportske organizacije.

 

 

 

 

 

 

 

Sekretar

 

Član 19.

 

 

Adminstrativno - tehničke poslove u sportskoj organizaciji obavlja sekretar.

Sekretar može biti lice koje ima položen stručni ispit za rad u oblasti sporta i potreban nivo obrazovanja.

Potreban nivo obrazovanja iz stava 2 ovog člana je VI nivo obrazovanja.

 

 

Imovina

 

Član 20.

 

Sportska  organizacija  može  imati  imovinu.

Imovina  podrazumijeva  imovinska  prava  bilo  koje  vrste  nezavisno  od  toga   da  li  se  odnose  na  dobra  materijalne  ili  nematerijalne  prirode, pokretne  ili  nepokretne  stvari, hartije  od  vrijednosti  i  druge  isprave  kojima  se  dokazuju  imovinska  prava 

Imovinom  sportske  organizacije  smatraju  se  i  dugovi  koje  ta  sportska  organizacija  ima 

Sportska  organizacija  svojom  imovinom  odgovara  za  obaveze  koje  nastanu  u  njenom  poslovanju.

Ako  imovina sportskog  društva  nije  dovoljna  za podmirivanje  obaveza  preostali  dio  obaveza  solidarno  snose  članovi – konstituenti  saveza.

 

 

Ostvarivanje i sticanje Prihoda

 

Član 21.

 

Materijalno finansijsko poslovanje vodi se u skladu sa zakonskim propisima, a saglasno finansijskom planu i odlukama Skupštine.

Sportska organizacija može sticati sredstva i ostvarivati prihod radi finansiranja sportske djelatnosti od: članarine, donacija i poklona, priloga, subvencija, nasljeđa, kamata na uloge, zakupnine, dividende, fondova, usluga, sponzorstva i drugih marketinških aktivnosti, TV prava i sredstava koja država i opština opredijele kroz sufinansiranje obavljanja sportske djelatnosti, u skladu sa zakonom.

Sredstva i prihodi iz stava 2 ovog člana su imovina sportske organizacije.

 

 

Arbitraža

 

Član 22.

 

            Savez obrazuje arbitražu za rješavanje sporova u gimastičkom sportu   u skladu sa opštim aktom koji donosi skupština saveza.

Sportstski  subjekti za  rješavanje  sporova, obraćaju  se  prvo arbitraži  nacionalnog  sportskog  saveza, a ako  se  spor  ne  riješi  na  taj način  ili  arbitraža  bude  prenijeta,  sportski  subjekti  obraćaju  se  arbitraži  u  nadležnosti  COK-a.

 

 

-Arbitar ne može biti  lice  iz  člana  62. Zakona  o  sportu, lice  koje u  istoj  stvari  učestvovalo  u   

 odlučivanju u ranijem  postupku, lice  koje je član  organa  sportske organizacije, službeno  lice ili    

 zaposleni kod nadležnog  sportskog  saveza kao  ni  drugo  lice  za  koje  se  može  dovesti  u 

 pitanje nepristrastnost u odlučivanju.

 

- Arbitraža ima neparan broj  arbitara, a većinu  čine  arbitri  koji  imaju VIII nivo  kvalifikacije

  obrazovanja u oblasti pravnih nauka.

-Akterima arbitraže mora biti obezbjedjena  nezavisnost, nepristrastnost, samostalnost  i 

  kompetetnost sportske arbitraže  u  odlučivanju. Arbitri moraju  biti  zaštićeni kao  i  zaštićena   

  prava  učesnika u  postupku – uključijući   i parvo  stranke  da  ima  pravnog  zastupnika.

 

 

Javnost rada

 

Član 23.

 

Rad saveza i njegovih organa je javan. Savez je dužan da javnosti učini dostupnim aktivnosti konferencijama za štampu i saopštenjima putem sredstava javnog informisanja.

Na internet stranici nacionalni sportski savez objavljuje:

1) podatke o sjedištu;

2) akt o osnivanju i statut;

3) sportska pravila;

4) kopiju rješenja o upisu u Registar;

5) kopije rješenja o upisu članova nacionalnog sportskog saveza u Registar;

6) izvještaj o poslovanju;

7) podatke o sastavu organa;

8) podatke o broju članova i visinu članarine;

9) podatke o sastavu reprezentacije i licima koja obavljaju stručne poslove u sportu za potrebe reprezentacije; i

10) podatke o arbitraži.

 

Postupak izrade i usvajanja finansijskih izvještaja

 

Član 24.

 

GSCG dužna je da izradi izvještaj o finansijskom poslovanju, u roku i na način propisan zakonom kojim se uređuju uslovi i način obavljanja revizije.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana podliježe reviziji.

Ako je izvještaj iz stava 1 ovog člana dobio negativno mišljenje revizora, predsjednik sportske organizacije dužan je da u roku od 15 dana od dana dobijanja mišljenja zakaže vanrednu sjednicu skupštine sportske organizacije, na kojoj će se odlučivati o promjeni upravljačke strukture GSCG.

 

 

Član 25.

 

GSCG  dužan je da u cilju sprečavanja dopinga:

1) utvrđuje sankcije i postupak njihovog izricanja;

2) obezbjeđuje da sportista za kojeg je utvrđeno da je uzimao doping sredstva bude sankcionisan, u skladu sa zakonom i pravilima nadležne međunarodne sportske organizacije;

3) obavještava sportiste i druge članove o važećim propisima koji se odnose na doping u sportu i štetnim posljedicama po zdravlje;

4) najmanje sedam dana prije održavanja odgovarajućeg međunarodnog takmičenja koje organizuje ili koje se pod njegovim nadzorom organizuje prijavi takmičenje Komisiji za antidoping;

5) periodično obavještava Komisiju za antidoping o planovima treninga i priprema reprezentativnih selekcija, a najmanje jednom u toku šest mjeseci.

 

Zabrana uzimanja nedozvoljenih sredstava

 

Član 26.

 

Sportista ne smije uzimati nedozvoljena sredstva.

Sportista ne smije primjenjivati postupak koji je nedozvoljen prema WADA pravilima.

Trener, nadležni doktor i druga lica u sportu ne smiju sportisti davati nedozvoljena sredstva ili od sportiste tražiti ili podsticati ga da uzima nedozvoljena sredstva ili primjenjuje postupke koji su suprotni sa pravilima WADA.

Na sportiste i lica iz stava 3 ovog člana koji su postupali suprotno pravilima WADA primjenjuju se odredbe Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu.

Spisak nedozvoljenih sredstava propisan je godišnjim WADA Popisom zabranjenih sredstava.

Spisak nedozvoljenih sredstava prevodi se i objavljuje na sajtu Komisije za antidoping.

Provjera korišćenja nedozvoljenih sredstava

Sportista je dužan da dozvoli, odnosno omogući provjeru korišćenja nedozvoljenih sredstava (u daljem tekstu: doping).

Ako se lice iz stava 1 ovog člana suprostavi doping kontroli ili je izbjegne, odnosno onemogući, smatra se kao da je na doping testu bio pozitivan.

Lice kome je izrečena sankcija zbog dopinga ne smije, za vrijeme trajanja sankcije, u sportskim organizacijama da obavlja bilo koju funkciju ili aktivnost vezanu za rad sa sportistima (trener, sportski stručnjak osposobljen za rad u sportu).

Ako su licu izrečene sankcije za doping u različitom trajanju od strane nadležnog međunarodnog i nacionalnog sportskog saveza, sportista može da učestvuje na međunarodnim takmičenjima nakon što mu je istekla sankcija koju je izrekla međunarodna sportska organizacija.

 

Prestanak rada sportske organizacije

 

Član 27.

 

 GSCG prestaje sa obavljanjem sportske djelatnosti danom donošenja rješenja o brisanju iz Registra sportskih organizacija.

  GSCG briše se iz Registra po službenoj dužnosti ili po zahtjevu predsjednika sportske organizacije, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje sportske organizacije.

Nadležni organ briše GSCG iz Registra po službenoj dužnosti, ako:

   1) prestane da ispunjava propisane uslove za obavljanje sportske djelatnosti duže od tri mjeseca;

   2) prestane da ispunjava uslove u pogledu strukture članova koji su je osnovali;

   3) ne ispunjava ciljeve radi kojih je osnovana duže od šest mjeseci;

   4) ne obavlja sportske djelatnosti duže od jedne godine neprekidno;

   5) joj je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje odnosno obavlja djelatnosti suprotno zakonu, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni uslove, odnosno ne otkloni nepravilnosti;

   6) se utvrdi da je istekao mandat skupštini sportske organizacije, a da duže od 60 dana od dana isteka mandata nije izabrana nova skupština sportske organizacije; i

   7) u drugim slučajevima predviđenim ovim zakonom.

Zahtjev za brisanje sportske organizacije iz Registra, predsjednik, odnosno lice ovlašćeno za zastupanje GSCG podnosi Ministarstvu zajedno sa odlukom o prestanku rada GSCG .

Odluku o prestanku rada GSCG iz stava 5 ovog člana donosi skupština u skladu sa aktom o osnivanju i statutom sportske organizacije.

U slučaju iz stava 1 ovog člana GSCG za obaveze odgovara shodno članu 111 st. 4, 5 i 6 ovog zakona.

Rješenje o brisanju GSCG iz Registra donosi Ministarstvo.

 

 

Završne odredbe

 

Član 28.

 

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut od 07.04.2012.god.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja rješenja Ministarstva sporta o upisu u Registar sportskih organizacija.

                    

 

 

                                              Predsjednik   Skupštine GSCG

                                                    Predrag Dejanović

новостной портал рынка недвижимости
Полотенца, Скатерти, Салфетки, Кухонные комплекты